Plan rozwoju Rabki Zdroju Rafała Hajdyły

Plan Rozwoju Rafała Hajdyły Kandydata Na Burmistrza Rabki Zdroju

1. CZYSTE ŚRODOWISKO

 
Szanowni Państwo,
Pierwszym punktem mojego Programu Wyborczego, a zarazem priorytetem dla naszej gminy jest ochrona środowiska. Jako uzdrowisko musimy zabiegać o jak najlepszą jakość powietrza, czyste przestrzenie publiczne oraz dostęp mieszkańców do podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Jestem przekonany, że skuteczne gospodarowanie w tych obszarach podniesie znacząco jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność naszego miasta jako uzdrowiska, do którego warto przyjeżdżać.
Głównymi problemami, jakimi zajmę się jako Burmistrz będą:
– gospodarka odpadami
– gospodarka wodno-ściekowa
– ochrona powietrza
Chcąc pomóc naszej małej ojczyźnie odbyłem już szereg rozmów z samorządowcami na szczeblach powiatowych i wojewódzkich oraz z przedstawicielami Rządu. Będę prowadzić politykę Gminy w oparciu o programy rządowe, dedykowane samorządom oraz potrzeby mieszkańców.
Rozwiązania jakie proponuję w tym obszarze to:

 1. Skuteczna gospodarka odpadami oraz obniżenie opłat za śmieci.

Powierzenie gospodarki odpadami naszej spółce Zakłady Komunalne, wykorzystanie sortowni surowców wtórnych, która kosztowała nas nota bene 8 mln zł oraz wykorzystanie własnych kompostowników na odpady bio. Zlikwiduje to ilość ton bio wywożonych obecnie na wysypisko, a segregacja surowców nadających się do recyklingu przyniesie gminie zyski. Tak prowadzona gospodarka odpadami będzie przekładała się na obniżki za śmieci dla mieszkańców.

 1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wykonanie analizy konkretnych potrzeb sołectw i osiedli w mieście na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W dalszej kolejności wykonanie projektów, uzgodnień i pozwoleń na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji i wodociągów oraz modernizację oczyszczalni ścieków, a następnie pozyskiwanie środków na ich realizację.

 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na Odnawialne Źródła Energii.

Wykorzystanie wszelkich możliwości finansowania odnawialnych źródeł energii tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz równolegle wymiana kotłów. Powołany w tym celu zespół fachowców odpowiedzialny będzie za wyszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych z programów (rządowych oraz zagranicznych), z których gmina mogłaby skorzystać.

 1. Uczestnictwo w rządowych programach wspierających ochronę środowiska.

Program rządowy „Czyste powietrze”, oferujący dofinansowanie do termomodernizacji domów „Ciepły Dom”. W ramach programu proponuję analizę potrzeb mieszkańców oraz wsparcie finansowe gminy dla najbardziej potrzebujących.
Program rządowy “Segregujesz – mniej płacisz”, który doprowadzi do zmniejszenia opłat za wywóz śmieci.

 1. Rozważenie możliwości finansowych i systemowych na dopłaty do gazu.

Należy doprowadzić do takiej sytuacji, aby palenie gazem było bardziej opłacalne niż innymi paliwami nie ekologicznymi.

 1. Realizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

W odpowiedzi na przyjęty 3 września 2015 r. Krajowy Program Ochrony Powietrza, nawiązanie współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym, który stara się wdrażać nowe technologie w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

 1. Edukacja proekologiczna mieszkańców gminy.

Podnoszenie świadomości mieszkańców, w zakresie ekologii poprzez organizację cyklicznych konferencji z udziałem specjalistów i naukowców oraz pikników ekologicznych, nawiązujących krajowych kampanii ekologicznych, takich jak „tworzymy atmosferę” lub „nasze śmieci”.
 

2. SPORT I REKREACJA

 
Kolejnym obszarem jakim zajmę się jako Burmistrz Rabki-Zdroju jest sport i promocja aktywnego trybu życia.
Rabka-Zdrój od zawsze miała sporą grupę sportowców, osiągających liczne sukcesy, również na szczeblu krajowym. Według mnie, przez ostatnie lata zostało to zaniedbane, a sportowcy oraz działacze byli lekceważeni przez władzę. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia musiały wręcz prosić o dotacje i wsparcie. Nie tędy droga.
Jako Burmistrz Gminy Rabka-Zdrój będę dążył do rozwoju oraz promocji wszystkich sportowców oraz organizacji działających na rzecz sportu i edukacji. W młodych mieszkańcach gminy drzemie ogromny potencjał, który należy wykorzystać i wspierać.
Rozwiązania jakie proponuję w tym obszarze:

 1. Powołanie Gminnej Rady Sportu.

Będzie to organ doradczy, opiniodawczy i inicjujący w zakresie kultury fizycznej i sportu, działający przy Burmistrzu. Zależy mi na poznaniu realnych potrzeb i problemów z jakimi spotykają się sportowcy w naszej gminie.

 1. Wsparcie drużyn piłkarskich naszej gminy.

Będę wspierał drużyny piłkarskie naszej gminy takie jak: KS Wierchy Rabka, KS Chabówka, Klub Sportowy Gorce Rdzawka czy Szkółka Piłkarska Didi-Gol, starając się zdobyć środki na infrastrukturę sportową z programów rekomendowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wśród inwestycji przeznaczonych na ten cel, znajdą się m.in.: budowa boiska sportowego w Rdzawce oraz budowa orlika i boiska w Chabówce.

 1. Realizacja centrum sportowo-rekreacyjnego.

Moim priorytetem w zakresie sportu będzie realizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Rabce-Zdroju, wskazywanego przez Klub Radnych Nasze Miasto podczas sesji Rady Miejskiej już w 2017 roku.
Jako Burmistrz będę zabiegał o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia, zwłaszcza z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaproponowany projekt przewiduje pełnowymiarowe obiekty sportowe, które pozwolą na rozwijanie i uprawianie wszelkiego typu dyscyplin lekkoatletycznych, piłkarskich, pływackich i innych, co podniesie prestiż Rabki – Zdroju w Małopolsce. Obiekt będzie służyć rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie sportu, ale będzie również idealnym miejscem dla prowadzenia różnego typu rozgrywek i zawodów sportowych o znaczeniu lokalnym, regionalnym, a nawet krajowym. Rabka-Zdrój od dawna potrzebuje spektakularnego obiektu rekreacyjno-sportowego, dla zaspokojenia potrzeb naszej zdolnej młodzieży oraz dzieci.
Istniejący projekt kompleksu sportowo-rekreacyjnego zostanie przedłożony powołanej Gminnej Radzie Sportu i dostosowany do współczesnych standardów oraz potrzeb.

 1. Przygotowanie całorocznej oferty sportowo – rekreacyjnej dla uzdrowiska.

Przemyślana, całoroczna oferta sportowo-rekreacyjna jest niezbędna, aby mieszkańcy oraz kuracjusze w każdym sezonie mogli korzystać z walorów naszej gminy. Posłużą w tym celu biuletyny “Aktywna Rabka”, skierowane do różnych grup społecznych oraz cyklicznie organizowane imprezy sportowe, takie jak: biegi, biegi narciarskie, pikniki sportowe czy turnieje piłki nożnej.

 1. Wsparcie dla sportowców naszej gminy.

W ramach wsparcia sportowców, zorganizuję coroczną galę sportu, wraz z nagrodami dla najlepszych sportowców w gminie oraz utworzę fundusz stypendialny dla najbardziej utytułowanych sportowców w Rabce-Zdroju.

 1. Realizacja ścieżek rowerowych w naszej gminie.

Będę dążył do opracowania sieci ścieżek rowerowych umożliwiających bezpieczne poruszanie się rowerzystów. Będą one uwzględniane przy realizacji inwestycji drogowych.

 1. Reaktywacja wyciągu na Maciejowej.

Będę zabiegał o reaktywację wyciągu na Maciejowej poprzez realizację nowoczesnego wyciągu z całorocznym krzesłem. Uważam, że należy wykorzystać naturalne uwarunkowania Rabki pozwalające na uprawianie narciarstwa. Jako Burmistrz nie będę bał się dialogu w dążeniu do realizacji tego celu.
 

3. AKTYWNY MIESZKANIEC W KAŻDYM WIEKU

 
Kolejnym obszarem nad jakim chciałbym skupić się jako Burmistrz Rabki-Zdroju jest aktywizacja mieszkańców. Uważam, że nowoczesne zarządzanie gminą polega w dużej mierze na dialogu i współpracy z lokalną społecznością. W końcu Burmistrz to przede wszystkim osoba, która powinna służyć mieszkańcom i odpowiadać na ich potrzeby. Mamy w Rabce wiele prężnie działających grup społecznych w różnym wieku, którym należy się wsparcie ze strony gminy.
Działania jakie proponuję w tym obszarze to:

 1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w placówkach oświatowych naszej gminy.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych pozwoli rozwijać zainteresowania i wspomagać prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Zajęcia te mogą być realizowane w roku szkolnym, w czasie wakacji oraz ferii zimowych w formie półkolonii i zajęć w MOKu. Będę wspierać rozwój najzdolniejszych dzieci poprzez gminny fundusz stypendialny.

 1. Reaktywacja Młodzieżowej Rady Gminy.

W celu zwiększenia zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym reaktywowana zostanie Młodzieżowa Rada Gminy. Będzie to instytucja, która pozwoli na dialog między młodzieżą, a gminą oraz przyczyni się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.

 1. Wsparcie Seniorów.

Wsparcie Seniorów poprzez kontynuację działalności Gminnej Rady Seniorów jako organu doradczego, opiniodawczego i inicjującego, działającego przy Radzie Miasta. Pozwoli to skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby osób starszych. Ważna w tym obszarze będzie poprawa warunków lokalowych do wspólnego spędzania czasu oraz kontynuacja wszystkich dotychczasowych inicjatyw aktywizujących seniorów.

 1. Zwiększenie budżetu osiedli i sołectw oraz respektowanie postanowień na zebraniach mieszkańców.

Mieszkańcy powinni decydować na co mają być wydatkowane ich środki, a Burmistrz powinien szanować ich decyzje i je realizować. Takie działanie pozwoli pobudzić mieszkańców do większej aktywności.

 1. Wspieranie organizacji pozarządowych.

W ramach tego obszaru przewiduję znaczne zwiększenie środków na inicjatywy lokalne organizacji pozarządowych oraz stopniowe tworzenie zaplecza technicznego do wykorzystania przez te organizacje. Stworzenie warunków do reaktywowania pracy gromad zuchowych i drużyn harcerskich.

 1. Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski będzie formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, mieszczące się w kompetencjach gminy. Będą to środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Rabki-Zdroju. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.
 

4. NOWOCZESNE INWESTYCJE

 
Uważam, że Rabka – Zdrój potrzebuje inwestycji, które dadzą gminie całoroczną ofertę turystyczną, pozwolą na rozwój dzieci i młodzieży, dadzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców, spowodują wzrost liczby turystów w Rabce, pozwolą rozwinąć się przedsiębiorcom oraz dadzą możliwości aktywnego spędzania czasu seniorom.
Ponad 12 lat temu gmina posiadała projekty i koncepcje, które były (i nadal są) kompleksowymi rozwiązaniami dla naszego uzdrowiska. Pracował nad nimi zespół ludzi, których w większości nie ma już dzisiaj w Urzędzie Miasta. Zespół ludzi zapalonych, poświęcających niejednokrotnie swój prywatny czas, wierzących, że Rabka-Zdrój ma szanse na szybki rozwój i pozyskanie środków w nadchodzących perspektywach finansowych. Projekty te zainicjował ówczesny Burmistrz, nieżyjący już, Antoni Rapacz. Niestety zostały one zapomniane i nie zrealizowane. Według mnie, należy skupić się na takich inwestycjach, które swoją nowoczesnością przyniosą Rabce-Zdrój dawną świetność i dorównają innym uzdrowiskom.
Jako Burmistrz zwrócę uwagę zarówno na inwestycje strategiczne dla rozwoju gminy, w perspektywie wieloletniej, jak również bieżące i potrzebne aktualnie mieszkańcom.
Działania jakie proponuję w tym obszarze to:

 1. Budowa krytego basenu rekreacyjnego wykorzystywanego całorocznie wraz z funkcjonalnym zapleczem.
 2. Uporządkowanie Rynku i handlu tam odbywającego się, poprzez jego rewitalizację.
 3. Stworzenie oferty turystycznej, łączącej Rynek z Parkiem Miejskim, poprzez kładkę pieszą nad Poniczanką i połączeniem bulwarami w kierunku Parku, z przejściem pod mostem kolejowym.
 4. Budowa Miejskiego Domu Kultury z prawdziwego zdarzenia w miejscu Willi “Pod Aniołem”.
 5. Realizacja centrum sportowo-rekreacyjnego, o którym pisałem w pkt 2. „Sport i rekreacja”, wraz z bulwarami nad Słonką (ścieżkami rowerowymi, mostkami, uporządkowaniem koryta Słonki) oraz budową bazarów przy Alei 1000-lecia z elementami nawiązującymi do Starych Bazarów.
 6. Reaktywacja wyciągu na Maciejowej, poprzez budowę nowoczesnego wyciągu z całorocznym krzesłem, służącym narciarzom i turystom górskim. Na szczycie zaproponuję zlokalizowanie wieży widokowej na panoramę Rabki – Zdroju oraz pasma górskie: Tatr, Babiej Góry, Lubonia Wielkiego.
 7. Realizacja rozwiązań komunikacyjnych polegających na porządnym remoncie i modernizacji dróg gminnych i osiedlowych, ale w taki sposób, aby po wykonaniu zadania nie wracać do niego przez wiele lat, oczywiście uwzględniając pełną infrastrukturę podziemną. Na ten cel będę chciał pozyskać środki m. in. z Funduszu Dróg Samorządowych (w roku 2019 Rząd przeznaczył na ten cel ponad 6 mld. zł).
 8. Realizacja, wraz z Powiatem Nowotarskim, ronda na skrzyżowaniu ulicy Zakopiańskiej z ulicą Podhalańską.
 9. Budowa chodnika oraz sali gimnastycznej w Chabówce.
 10. Rozwój i rozbudowa obiektu sportowego przy KS Chabówka.
 11. Budowa Remizy Strażackiej w Ponicach.
 12. Budowa boiska sportowego w Rdzawce.

 

5. LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

 
Kolejnym obszarem nad jakim chciałbym skupić się jako Burmistrz Rabki-Zdroju są działania, które polepszą jakość życia mieszkańców naszej gminy.
Moje propozycje w tym obszarze to:

 1. Poprawianie warunków edukacyjnych dla dzieci w placówkach oświatowych w naszej gminie.

Rabka jako Miasto Dzieci Świata jest zobowiązana do szczególnego dbania o wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców. Chciałbym stale poprawiać warunki edukacji rabczańskich dzieci tak, aby były porównywalne w każdej placówce oświatowej naszej gminy. Dotyczy to bieżących remontów pomieszczeń szkolnych, wyposażenia sal i boisk sportowych, doposażenia szkół i przedszkoli o potrzebny sprzęt np. szafki szkolne, sprzęt multimedialny, czy pracowni przedmiotowych. Będę wykorzystywać aktualne programy wspierania samorządów lokalnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 1. Redukcja kosztów życia mieszkańców poprzez:

– obniżenie opłat za odbiór odpadów komunalnych,
Rozwiązanie powyższego problemu przedstawiłem w punkcie pierwszym mojego programu wyborczego “1. Czyste Środowisko”.
– rozbudowywanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co przełoży się na obniżenie opłat za wodę i ścieki.
– obniżenie opłat od środków transportu powyżej 3,5 ton, tak aby zachęcić właścicieli busów do rozwijania transportu w naszej gminie, ponieważ w obecnej sytuacji, z powodu wysokich opłat, obserwujemy odpływ dochodów z tego tytułu do innych miast.

 1. Pomoc w rozbudowywaniu sieci gazowych.

Rozważenie możliwości finansowych i systemowych na dopłaty do gazu, aby mieszkańcom zaczęło się opłacać korzystać z tego źródła. Sukcesywne wprowadzanie odnawialnych źródeł energii tj. solarów, fotowoltaiki, pomp ciepła, wykonywanie termomodernizacji połączone z wymianą stolarki i pieców. Podniesie to standard życia mieszkańców i doprowadzi do konkretnych oszczędności w budżetach domowych. Ale co najważniejsze, wpłynie na lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu.

 1. Przywrócenie ulg z tytułu opłat za śmieci dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny.
 2. Dbałość o integrację osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, uwzględnianie ich potrzeb i dostępności do obiektów publicznych, np. rozbudowa placów zabaw o urządzenia dostosowane do osób niepełnosprawnych. Rozwijanie oferty imprez cyklicznych z udziałem osób niepełnosprawnych.

 

6. DOBRE ZARZĄDZANIE GMINĄ

 
Gmina ma szansę na dynamiczny rozwój jedynie wtedy, gdy zarządzana jest przez osobę z wizją w perspektywie kilkunastu lat naprzód. W dzisiejszych realiach Burmistrz musi być managerem, a nie urzędnikiem. Urząd ma stanowić zgrany zespół fachowców mających otwartą postawę wobec mieszkańców, którzy przychodzą tu ze swoimi sprawami. Zamierzam być Burmistrzem aktywnym, uczestniczącym w życiu miasta. Uważam, że nie wolno odcinać się od ludzi, ale słuchać i wspomagać dobre pomysły, tworzyć atmosferę zgody i współpracy. Inne podejście nie da Rabce możliwości rozwoju, na który zasługuje.
Obserwując obecną politykę gminy od wielu lat, uważam, że Rabce – Zdrój potrzebne są przede wszystkim zmiany w kwestii zarządzania gminą.
Rozwiązania jakie proponuję w tym obszarze to:

 1. Sprawnie działający urząd, z pracownikami mającymi odpowiednie kwalifikacje i stale podnoszącymi swoje kompetencje.

Skorzystanie z programów dofinansowania modernizacji sprzętu informatycznego dla administracji publicznej.
Powołanie zespołu fachowców odpowiedzialnych za wyszukiwanie, pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych z programów (krajowych i zagranicznych), z których Gmina mogłaby skorzystać.
Oprócz fachowo zarządzanego urzędu, chcę oprzeć swoje działania, a w szczególności planowanie, na mieszkańcach, którzy będą mogli aktywnie wspierać rozwój Rabki. W tym celu (jak wspomniałem w poprzednich częściach), w przypadku wniosku mieszkańców, powołam lub reaktywuję szereg ciał doradczych, opiniodawczych i inicjujących takich jak: Rada Sportu, Rada Młodzieżowa, Rada Przedsiębiorców i Rada Seniorów.

 1. Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną w gminie.

Mój plan zakłada opracowanie mapy dróg na terenie Gminy, które zostaną sklasyfikowane pod kątem wymaganych nakładów finansowych na ich remont, modernizację, czy budowę nowych odcinków dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy poszczególnych osiedli oraz sołectw, poprzez komitety osiedlowe i wybranych przez siebie przedstawicieli do Rady Miejskiej zdecydują o kolejności realizacji poszczególnych dróg z mapy drogowej. Przestanie funkcjonować chaotyczny i nieprzemyślany sposób realizacji inwestycji, a środki publiczne będą rozdysponowywane proporcjonalnie, dostosowane do potrzeb mieszkańców oraz możliwości Gminy. Planowanie, aby było skuteczne musi być przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. Wierzę, że wiele z Państwa widząc na „mapie” uzgodnioną kolejność realizacji robót zrozumie, że warto poczekać, ponieważ dzięki temu pozostaje zachowana równowaga i w pewnym sensie sprawiedliwość wydatków. Transparentność działań to podstawa mojej propozycji.

 1. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Jako doświadczony geodeta i wieloletni pracownik administracji wiem, że realizacja tego celu jest kluczowa dla Rabki-Zdroju, z punktu widzenia planowania inwestycji, przedstawionych w poprzednich częściach programu.
Brak planu powoduje “ręczne sterowanie” inwestycjami, które wprowadzają chaos i zaburzają rozwój naszego uzdrowiska. Dlatego też uważam, że należy jak najszybciej przystąpić do procedowania MPZP, poddania go publicznej dyskusji ze środowiskami mającymi wpływ na kierunki rozwoju gminy i podjęcia odpowiedniej uchwały Rady Gminy. Oprócz uporządkowania kwestii inwestycji w Rabce – Zdroju, uchwalony plan przyczyni się do szybszego wydawania pozwoleń na budowę, co przełoży się na oszczędności w budżecie i zaoszczędzi czas mieszkańców planujących budowy.
Jestem przekonany, że moje doświadczenie w tym zakresie przełoży się na szybkie i skuteczne zrealizowanie tego celu.

 1. Współpraca z wyższymi szczeblami administracji.

Na szybki i sprawny rozwój Rabki możemy liczyć tylko dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Będzie to możliwe dzięki dobrej współpracy z Rządem, Województwem, a także Powiatem. Jako Burmistrz będę prowadził politykę gminy tak, aby w kontaktach z wyższymi szczeblami administracji być wiarygodnym i rzetelnym partnerem do rozmowy. Co więcej, gmina powinna maksymalnie wykorzystywać wszelkie programy rządowe dedykowane samorządom oraz wyszukiwać atrakcyjne dla gminy programy unijne za pomocą powołanego w tym celu zespołu fachowców w gminie.
W czasie mojej pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej nawiązałem wiele kontaktów na wszystkich szczeblach administracji. Staram się o środki dla swojego wydziału, niezależnie od szczebla administracji i wraz ze swoim zespołem pracowników wyszukuję możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój.

 1. Wprowadzenie nowoczesnego systemu bieżącego informowania mieszkańców i transparentność działań gminy – poprawa komunikacji z mieszkańcami.

Wprowadzę zautomatyzowany system powiadomień sms, do którego będą mogli się zapisywać i wypisywać mieszkańcy. Będzie on rozsyłał informacje o ważnych wydarzeniach i przypomnieniach. Docelowo stworzona zostanie nowoczesna aplikacja mobilna łącząca w sobie różne funkcjonalności, w tym moduł wiadomości.
W odniesieniu do transparentności, chcę kontynuować, zapoczątkowaną przeze mnie i radnych klubu, praktykę nagrywania sesji, aby mieszkańcy mogli w każdej chwili wrócić do uzgodnień zapadłych na obradach Rady Miejskiej. Chcę uzupełnić i na bieżąco prowadzić niepełny i zdezaktualizowany obecnie BIP, który powinien zawierać sprawozdania i aktualne informacje dotyczące gminy i podległych jej jednostek.

 1. Utrzymanie i rozwój szpitala miejskiego.

Zatrudnienie fachowego menadżera na stanowisku prezesa, wyłonionego w niezależnym konkursie, zaprzestanie walki z NFZ oraz modernizacja szpitala według lokalnych potrzeb. Konieczne będzie usprawnienie zarządzania oraz unowocześniania istniejących oddziałów. Kolejnym problemem do rozwiązania będzie oddłużenie szpitala. Jest to bardzo trudny temat, mając świadomość, że obecna polityka doprowadziła do ogromnego zadłużenia i wielomilionowych strat. Ale podkreślam, że istnienie i rozwój szpitala jest dla mnie kluczową potrzebą.

 1. Restrukturyzacja długu.

Mamy bardzo duże zadłużenie wynoszące dzisiaj 26 323 500,83 zł. Konieczna jest restrukturyzacja lub konsolidacja zadłużenia gminy, która będzie sposobem na zdobycie środków inwestycyjnych. Propozycje nowelizacji ustawy o finansach publicznych pozwoli na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi.
 

7. ATRAKCYJNE UZDROWISKO

 
Pamiętajmy, że Rabka – Zdrój to przede wszystkim uzdrowisko. Uzdrowisko pełnić swoją rolę może tylko wtedy, gdy jego walory działają dobroczynnie nie tylko na przyjeżdżających, ale również na mieszkańców. To mieszkańcy żyją w Rabce przez okrągły rok. Powinniśmy dbać o nasze miasto, promocję oraz jego pozytywny wizerunek. Zależy mi też na tym, aby Rabka – Zdrój była atrakcyjnym uzdrowiskiem dla współczesnego, wymagającego turysty. Dodatkowo, rozbudowana oferta kulturalna oraz stwarzanie miejsc i przestrzeni do rozwoju artystycznego zapewni mieszkańcom dodatkowe źródło dochodu, wszechstronny dostęp do kultury oraz możliwość integracji w środowisku lokalnym.
Działania jakie proponuję w tym obszarze to:

 1. Budowa Miejskiego Ośrodka Kultury w miejscu willi “Pod Aniołem” z możliwością udostępniania miejsca dla mieszkańców, w celach rozwoju artystycznego (zespołów muzycznych, grup teatralnych, warsztatów malarstwa itp.). Na pewno budowa potrwa kilka lat, ale należy ją rozpocząć jak najszybciej, ponieważ istnienie zaplecza technicznego na potrzeby kultury w Rabce jest pilną potrzebą.
 2. Organizacja imprez cyklicznych, które będą walorem Rabki – Zdroju jako Miasta Dzieci Świata: Dzień Świętego Mikołaja, szeroka oferta kulturalna w Dzień Dziecka, festiwal Miasta Dzieci Świata.
 3. Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych (ngo) i inicjatyw mieszkańców promujących Rabkę.

Rozpocznę od zaproponowania Radzie znacznego zwiększenia budżetu na inicjatywy organizacji pozarządowych. Aktualnie ta kwota jest tak mała, że nie wystarcza często na wkład własny do większych projektów, nie mówiąc już o byciu głównym źródłem finansowania tych przedsięwzięć.
Kolejną zmianą będzie również ujęcie, w zakresie obowiązków zespołu fachowców do pozyskiwania środków zewnętrznych, informowania o możliwych źródłach finansowania i pomocy w przygotowaniu projektów.

 1. Współpraca z przedsiębiorcami.

Żadna gmina, w tym jak Rabka, uzdrowiskowa, nie może dobrze funkcjonować bez rozwiniętej i dostatniej grupy przedsiębiorców, niezależnie od skali ich działalności. Nie ważne czy jest to mały, rodzinny biznes czy duża firma. Po pierwsze przedsiębiorcy powinni wiedzieć w jakim kierunku będzie rozwijać się gmina, a w związku z tym móc odpowiednio planować swoją działalność.
Gmina powinna również zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w Rabce, czy to w postaci rozpoczynania nowej działalności, czy inwestowania w już istniejącą. Szczególnie mam tu na myśli właścicieli pensjonatów, którzy są liczni na terenie Rabki. Jest to grupa potrzebująca wsparcia, ponieważ Rabka jest miejscowością w dużej mierze turystyczną. Z moich rozmów wynika, że największym problemem jest brak turystów i kuracjuszy długoterminowych (najczęstszy pobyt trwa 3 dni: park, Rabkoland i wyjazdowo termy). Dlatego najważniejszy jest dla nich stan powietrza i świadomość odwiedzających co do tego stanu.
Z rozmów z mieszkańcami wyłania się kilka pomysłów: podniesienie wieku, od którego odprowadzana jest opłata uzdrowiskowa lub wprowadzenie pośredniej kategorii wiekowej, ulgi w podatku od nieruchomości, na cele komercyjne, w przypadku potwierdzenia dokonania inwestycji proekologicznych, wprowadzenie stref wysokości opłaty uzdrowiskowej. Są to pomysły, które będą brane pod rozwagę, konsultowane z mieszkańcami i wdrażane.

 1. Stworzenie nowoczesnego systemu informacji turystycznej z prawdziwą aplikacją mobilną.

Aplikacja będzie zawierała niezbędne informacje turystyczne: telefony, adresy, szlaki turystyczne, system wiadomości push (powiadomienia aplikacji, widoczne w pasku powiadomień), repertuar kina i teatru lalkowego, kalendarium wydarzeń, harmonogram wywozu śmieci i inne. Wydział promocji oraz MOK otrzymają zaawansowane narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy i odwiedzający będą na bieżąco z życiem gminy, a mieszkańcy i odwiedzający użyteczne i aktualne informacje, dosłownie na dłoni.

 1. Opracowanie systemu identyfikacji Rabki, z wykorzystaniem lokalnej kultury, historii i legend.

Potrzeba nam planu i tożsamości. Rabka kojarzy się, mimo ostatnich bardzo nieprzychylnych informacji na temat stanu powietrza, z miejscem posiadającym korzystne dla zdrowia położenie, mającym dostęp do leczniczych solanek. Mamy też ciekawą historię i lokalne legendy.
Należy połączyć te wszystkie elementy, wybrać motywy przewodnie, może swego rodzaju symbole, jak choćby krakowski lajkonik lub wrocławskie krasnale i planować infrastrukturę turystyczną, ofertę, identyfikację wizualną itd., w nawiązaniu do tych motywów. Chciałbym by to mieszkańcy zdecydowali co najlepiej określa Rabkę.

 1. Sukcesywne prowadzenie remontów i rewitalizacji zabytkowych willi uzdrowiskowych jako miejsc o wysokiej wartości kulturalnej i turystycznej dla Rabki – Zdroju.
 2. Organizacja festiwali i wydarzeń kulturalnych związanych z ekologią, zdrowym trybem życia, sportem oraz turystyką górską.
 3. Nawiązanie życzliwej współpracy z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi w celach przybliżenia im walorów Rabki i okolic.
 4. Ścisła współpraca z ośrodkami turystycznymi w Rabce-Zdroju w celu wspólnej promocji miasta (jednolitej i zintegrowanej).

 
Szanowni Państwo, przedstawiłem mój plan rozwoju Rabki-Zdroju w 7 obszarach działania z myślą o kilku, kilkunatu latach ciągłego i konsekwentnego rozwoju naszej gminy. Podkreśliłem w nim kierunki działania, które ostateczną formę przybiorą po konsultacjach z mieszkańcami.
Przyszedł czas na dobrego gospodarza i wierzę, że podołam temu zadaniu. Zachęcam Państwa do udziału w Wyborach Samorządowych 21 października 2018 roku oraz do oddania swojego głosu na moją kandydaturę.
Rafał Hajdyła, kandydat na Burmistrza Rabki-Zdroju.