Osiedle "Orkana"

Osiedle “Orkana”

Osiedle „Orkana” obejmuje Aleję Jordana i ulice Brzozową, Kliszczaków, Orkana od stacji PKP do końca wraz z osiedlem Orkana, Parkową, Pocztową, Marszałka Piłsudskiego, Roztoki, Spokojną.

Komitet Osiedlowy „Orkana”

1. Kwiatkowski Janusz

Przewodniczący

2. Derek Zygmunt
3. Gumuliński Krzysztof
4. Sulak Jarosław
5. Wujec Marcin

Przewodniczący Janusz Kwiatkowski

Janusz Kwiatkowski

Kontakt z Przewodniczącym:

[contact-form-7 id=”643″ title=”KO Orkana-Janusz Kwiatkowski”]

Statut Osiedla:

OGŁOSZENIE

Zarząd Osiedla „Orkana” zwołuje Zebranie Mieszkańców Osiedla „Orkana”, które odbędzie się w dniu 30 września 2015r. (środa) o godz. 16.30 (I termin) w Przedszkolu Nr 1

w Rabce – Zdroju, ul. Orkana.

W przypadku braku kworum w I terminie wyznacza się II termin Zebrania na 30 września 2015r. (środa) na godz. 16.45

Przedmiotem zebrania będzie przegłosowanie propozycji jednego zadania inwestycyjnego na terenie osiedla ORKANA w ramach „środków do dyspozycji jednostek pomocniczych” w wysokości 37 500,00 zł.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przyjecie porządku obrad.
 2. Przedstawienie propozycji inwestycyjnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na inwestycje na terenie Osiedla „Orkana” w 2016 r.
 5. Zamkniecie zebrania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

„Orkana”/-/ Janusz Kwiatkowski

Komitet Osiedla „Orkana”

w Rabce-Zdroju

 

Protokół nr 1/2015 r. zebrania mieszkańców Osiedla „Orkana ‘’

 

Zebranie mieszkańców osiedla na wniosek Przewodniczącego Komitetu Osiedla „Orkana” odbyło się w Przedszkolu nr 1 w Rabce-Zdroju dnia 30 września 2015 r.

Zebranie o godz.16:30 otworzył Przewodniczący Janusz Kwiatkowski, stwierdził brak kworum i zamknął zebranie. O godzinie 16:45 ponownie otworzył zebranie w II terminie, stwierdzając prawomocność Zebrania.

W zebraniu uczestniczyło  25 mieszkańców osiedla. Przewodniczący zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania i przyjecie porządku obrad.
 2. Przedstawienie propozycji inwestycyjnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na inwestycje na terenie Osiedla „Orkana” w 2016 r.
 5. Zamkniecie zebrania.

 

Obecni na zebraniu:

– Janusz Kwiatkowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla „Orkana”

– Jarosław Sulak, Krzysztof Gumuliński – członkowie Zarządu Osiedla „Orkana”

– Elżbieta Szarawara, Michalina Maciuszek – radne Rady Miejskiej

– Mieszkańcy  Osiedla wg załączonej listy obecności na zebraniu.

– gościnnie Wiceburmistrz Robert Wójciak

 

Ad. 1. Powitanie zebranych.

Po powitaniu mieszkańców Przewodniczący Janusz Kwiatkowski zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Protokolant Zebrania – Krzysztof Gumuliński.

 

Ad. 2. Dyskusja Przedstawienie propozycji inwestycyjnych

 

Przewodniczący przedstawił temat dyskusji i poprosił o przedstawianie propozycji inwestycji na Osiedlu „Orkana”, kwota którą mamy do rozdysponowania to 37500,00 zł. Przedstawił pismo Burmistrz w w/w sprawie.

 

Przewodniczący przedstawił propozycje Mieszkańców z podpisami, które wpłynęły do Zarządu pismem z dnia 15.09.2015.

 

Mieszkańcy proponują przeznaczyć środki finansowe na remont nawierzchni/lub budowa nowej/ ciągu pieszego od przedszkola do ul. Pocztowej, zamontowanie 2 lamp w ciągu od Chopina do ul. Brzozowej oraz jednej przy narożniku muru ogrodzeniowego p. Stankiewicza, uporządkowanie skarpy i posadzenie drzewek liściastych /lub iglaków/ w miejsce wyciętych przez zakład energetyczny, zamontowanie koszy na odcinkach: od przedszkola do lodowiska, od ul. Chopina do ul.Brzozowej, przy narożniku ogrodzenia P. Stankiewicza oraz uporządkowanie ścieżki prowadzącej od przedszkola do lodowiska /korytka ściekowe, zabezpieczyć sączące się wycieki z obudowy kolektora sanitarnego/.

 

Zapytano z sali o rozdysponowanie środków finansowych za rok 2015.

 

 1. Wiceburmistrz – przedstawił wykonane inwestycje i te które są w toku.

Montaż poręczy zlokalizowanych w ciągu ul. Orkana – 700 zł, przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla – 105 tys zł,wymiana uszkodzonego elementu podstawy słupa oświetleniowego przy ul. Orkana – 2300 zł, interwencyjna naprawa zapadniętej studzienki kanalizacyjnej przy ul Brzozowa – 3500 zł, wykonanie obecnie parkingów z drogą przy ul Orkana – prace są na ukończeniu. Łączny koszt 193 tys zł.

Wiceburmistrz zapewnił o współpracy z radnymi i analizowaniu monitów z ich strony oraz koniecznych napraw (np. barierka obok Szpitala Kardiologicznego). Zasugerował dalszą budowę miejsc parkingowych w 2016 roku, przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Były się wstępne rozmowy z Prezesem Spółdzielni dotyczące Osiedla Sądecka. Na rozmowy dotyczące Osiedla Orkana zostanie zaproszony Zarząd Osiedla Orkana (stwierdzenie po zapytaniu Przewodniczącego Janusza Kwiatkowskiego). „Ktoś” wnioskował o odwodnienie budowanego parkingu przy przedszkolu.

Przewodniczący Janusz Kwiatkowski – interweniował Zarząd, studzienki burzowe zostały zasypane

 1. Wiceburmistrz – odwodnienie jest zaplanowane, prace są zlecone, jedna studzienka jest udrożniona i będzie założony łapacz.
 2. Michał Skowron – zakwestionował przedstawione prace na Osiedlu w 2015 (dlaczego są wykonywane prace z naszego budżetu)
 3. Elżbieta Szarawara – przypomniała podjętą uchwałę przez Mieszkańców w 2014 roku o przeznaczeniu środków na wykonanie remontu drogi na odcinku od sklepu „Małgosia” do Przedszkola nr 1 w Rabce Zdroju.
 4. Edward Żurek – przypomniał w jaki sposób wydziela się środki na poszczególne osiedla i jak były dzielone na terenie Rabki i okolic.
 5. Ewa Wójcik – proponuję przedłużyć zatoki postojowe wzdłuż Osiedla Słoneczna Skarpa
 6. Jarosław Sulak – zwrócił uwagę na partycypowanie w kosztach wykonywanych inwestycji przez inne podmioty w zależności od położenia terenu objętego daną inwestycją
 7. Elżbieta Szarawara – udało się wiele inwestycji np. odcinek chodnika od Brzozowej do Chopina, planowana jest przebudowa drogi w 2016 od Chopina do cmentarza -ok 550 tys, dokończenie ul. Orkana k. Stolarczyka – ok 100 tys. Weźmy to pod uwagę wybierając zadanie inwestycyjne.
 8. Michalina Maciuszek – proponuje wykonać miejsca parkingowe od bloku 18a-18d wzdłuż drogi w porozumieniu ze Spółdzielnią i dokończenie drogi ul. Orkana
 9. Cecylia Reczek (Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej)– jeśli chodzi o ciągi komunikacyjne na terenie osiedla to szukamy środków z Unii Europejskiej. Przygotowywany jest projekt. Miasto musi z nami współpracować. Trwają negocjacje. Musi to być projekt wszystkich osiedli. W lipcu 2015 odbyła się lustracja dotycząca min bezpieczeństwa mieszkańców. Plac zabaw miało urządzić miasto i odpowiadało za bezpieczeństwo. Jednak brak współpracy z Urzędem w zakresie bezpieczeństwa. Zakończy się to zlikwidowaniem placu zabaw bo nie będzie spełniał wymogów.
 10. Michał Skowron – proponuję przegłosować chodnik od przedszkola do ul. Pocztowej, wykonanie lamp oświetleniowych, proponuję przegłosować coś co będzie konkretnym zadaniem na dziś a nie coś co będzie w planie i projekcie przez najbliższe 2-3 lata. Przypomniał o jego zdaniem nieudolnych działaniach komisji w sprawie Skarpy na przełomie III/IV 2015. Przedstawił pisma kierowane od Mieszkańców i Zarządu do Urzędu i odpowiedzi. Sprawa dotyczy stwierdzonego podcięcia skarpy oraz uporządkowania.

 

Ad. 3 Wolne wnioski

 

Padły propozycje zamontowania koszy na śmieci, śmietników i inne sprawy bieżące. Posprzątanie wysypiska śmieci koło cmentarza.

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na inwestycje na terenie Osiedla „Orkana” w 2016 r..

 

Przewodniczący zwrócił się do zebranych, aby zdecydowali którą propozycję należy poddać głosowaniu. Podział środków finansowych na inwestycję na terenie Osiedla to kwota 37.500,00 zł.

Wyłoniono 3 zadania inwestycyjne:

 

1.Remont nawierzchni/lub budowa nowej/ ciągu pieszego od przedszkola do ul. Pocztowej, zamontowanie 2 lamp w ciągu od Chopina do ul. Brzozowej oraz jednej przy narożniku muru ogrodzeniowego p. Stankiewicza, uporządkowanie skarpy i posadzenie drzewek liściastych  /lub iglaków/ w miejsce wyciętych przez zakład energetyczny.

 

2.Wykonanie miejsc parkingowych od bloku 18a-18d, wzdłuż drogi w porozumieniu ze Spółdzielnią i dokończenie drogi przy ul. Orkana.

 

3.Przedłużenie zatok postojowych wzdłuż Osiedla Słoneczna Skarpa.

 

Po dyskusji głosowano nad propozycją przeznaczenia środków finansowych.

Za propozycją 1 glosowało 19 osób, większość zebranych i z tego powodu nie odbyło się głosowanie nad propozycjami pozostałymi.

Uchwała w tej sprawie została podjęta  19 głosami „za”. (uchwała 1/15)

 

Ad. 5.Zamknięcie zebrania.

 

Przewodniczący zamknął zebranie mieszkańców Osiedla „Orkana”.

 

 

 

Protokołował                                                                        Przewodniczący Zarządu Osiedla” Orkana”

 

Krzysztof Gumuliński                                                                   Janusz Kwiatkowski

 

 

 

Załączniki;

–  Lista obecności.

–  Uchwała 1/15

 

 

                                                Uchwała nr 1/15

                                   Mieszkańców Osiedla „Orkana” z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie : podziału środków finansowych na zadania inwestycyjne i remontowe na terenie

                     osiedla” Orkana”

 

 

              Na podstawie § 33 ust. 1 Uchwały Nr LXIII/460/10 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 10.11.2010 w sprawie  Statutu Osiedla „Orkana” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r Nr 640. poz 5242) Zebranie Osiedla „Orkana” uchwala, co następuje:

 

 • 1

 

Przeznaczyć środki finansowe na remont nawierzchni/lub budowa nowej/ ciągu pieszego od przedszkola do ul. Pocztowej, zamontowanie 2 lamp w ciągu od Chopina do ul. Brzozowej oraz jednej przy narożniku muru ogrodzeniowego p. Stankiewicza, uporządkowanie skarpy i posadzenie drzewek liściastych  /lub iglaków/ w miejsce wyciętych przez zakład energetyczny.

 

 • 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Rabki-Zdroju.

 

 • 3

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla” Orkana”

Janusz Kwiatkowski

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
18 × 19 =


Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]