XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 30.06.2020 r. materiały

 1. Otwarcie XXIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2019,
  1) debata nad Raportem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju (40).
 5. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2019:
  1) przedstawienie przez Burmistrza Rabki – Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,
  2) przedstawienie przez Burmistrza Rabki – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
  3) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2019 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
  4) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5) dyskusja,
  6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2019 (41),
  7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (42),
 6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
  1) w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rabka-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Rabka-Zdrój (43),
  2) w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej (44),
  3) w sprawie: uchwalania Regulaminu uczestnictwa w realizacji w realizacji projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (45),
  4) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (46),
  5) w sprawie: zmiany uchwały nr X/58/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego (47),
  6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok (62),
  7) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2030 (63).
 7. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  1) w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. (38),
  2) w sprawie: rozpatrzenia skargi z 6 grudnia 2019 r. (data wpływu)opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce –Zdroju ORG.1510.15.2019 (48),
  3) w sprawie: rozpatrzenia pisma z 11 marca 2020 r. (data wpływu) Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce (49)
 8. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Uzdrowiskowej w sprawie: realizacji polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia pojawiającego się chaosu przestrzennego dla terenów Gminy Rabka – Zdrój nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego (39).
 9. Podjęcie uchwał na wniosek Doraźnej Komisji Statutowej:
  1) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Zaryte” (50)
  2) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Słone” (51),
  3) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Traczykówka” (52),
  4) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „ Nowy Świat” (53),
  5) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Centrum” (54),
  6) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Orkana” (55),
  7) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Łęgi” (56),
  8) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Rynek” (57),
  9) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Sądecka” (58),
  10) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chabówka (59),
  11) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rdzawka (60),
  12) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ponice (61),
 10. Podjecie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie rezolucji dotyczącej równego traktowania szpitali wchodzących do sieci szpitali oraz szpitali funkcjonujących poza siecią szpitali w zakresie wzrostu finansowania w związku z epidemią COVID 19 (64)
 11. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

projekt 38

projekt 39

projekt 40

projekt 41

projekt 42

projekt 43

Projekt 44

projekt 46

projekt 47

projekt 48

projekt 49

projekt 50

projekt 51

projekt 52

projekt 53

projekt 57

projekt 58

projekt 59

projekt 60

projekt 61

projekt 62

projekt 63

projekt 64