Co nas czeka na XXII Sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju 15.05.2020 r.

15 maja 2020r. /piątek/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

2) w sprawie: przyjęcia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój,

3) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/154/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój,

4) w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

5) w sprawie opłaty prolongacyjnej,

6) w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

7) w sprawie podwyższenia   kapitału  zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą „SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju,

8) w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020,

9) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2027,

10) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

11) w sprawie: udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane,

12) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

4. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.            

6. Zamknięcie sesji.

projekt 25

projekt 26

projekt 27

projekt 28

projekt 29

projekt 30

projekt 31

projekt 32

projekt 33

projekt 34

projekt 35

projekt 36