XVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 30.12.2019 materiały

30 grudnia 2019r. /poniedziałek/ o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

3. Wystąpienie Prezesa Spółki Szpital Miejski w Rabce-Zdroju w sprawie działalności Spółki.

4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)     w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020,

2)     w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój” ,

3)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie  Wyspy”,

4)     w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

5)     w sprawie nadania nazwy „Bulwary im. Antoniego Rapacza” bulwarom biegnącym wzdłuż rzeki Poniczanka w Rabce-Zdroju,

6)     w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2019/2020,

7)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

8)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Rabka-Zdrój dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Rabka-Zdrój w granicach pasa drogowego na odcinku km ok.: od 72+490 – 72+722,

9)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Rabka-Zdrój dotyczącego budowy zatok autobusowych i kładki dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 w miejscowości Chabówka w granicach pasa drogowego na odcinku w km ok.: od 2+150  do 2+450,

10)   w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej,

11)   w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019,

12)   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

13)   w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2019-2027,

6. Podjęcie uchwały na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Rabka-Zdrój,

7. Podjęcie uchwały na wniosek Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: zmiany Statutu Gminy Rabki –Zdroju,

8. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju:

1)     w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020 -2027,

2)     przedstawienie uchwały budżetowej

3)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

4)     odczytanie opinii komisji problemowych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju,

5)     dyskusja

6)     głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Rabka-Zdrój na 2020.

9. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

10. Interpelacje i wnioski radnych.            

11. Zamknięcie sesji.

projekt 110

projekt 111

projekt 112

projekt 113

projekt 114

projekt 115

projekt 116

projekt 117

projekt 118

projekt 119

projekt 120

projekt 121

projekt 122

projekt 124