XVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 27.11.2019 r. materiały

27 listopada 2019r. /środa/ o godz. 1500

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1. Otwarcie XVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

3. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)  w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój,

2)  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Stefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój,

3)  w sprawie: przystąpienia Gminy Rabka-Zdrój jako Lidera do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Rabka-Zdrój”,

4)  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju,

5)  w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rabka-Zdrój oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

6)  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem osób za ich zasługi dla Gminy Rabka-Zdrój,

7)  w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój,

8)  w sprawie: utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rabka-Zdrój i ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tej sprawie,

9)  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój,

10)  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Rabka-Zdrój,

11)  w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój, zmienionego uchwałą nr VIII/43/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,

12) w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr VIII/44/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. i uchwałą Nr XI/67/19 z dnia 3 lipca 2019 r.,

13) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/359/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój,

14) w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

15) w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej,

16) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

17) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

18) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój  na lata 2019-2027,

5. Podjęcie uchwał na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:

1)  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w  Rabce – Zdroju z dnia 29 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w  Rabce – Zdroju z dnia 29 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju,

2)  w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

7. Interpelacje i wnioski radnych.            

8. Zamknięcie sesji.

Analiza Przed Uchwałą o Przystąpieniu Do Zmiany Planu Str A

projekt 88 załącznik

Projekt 88 Do Załącznika CD

projekt 88

projekt 89

projekt 90

projekt 91

projekt 92

projekt 93

projekt 94

projekt 95

projekt 96

projekt 97

projekt 98

projekt 99

projekt 100

projekt 101

projekt 102

projekt 103

projekt 104

projekt 105

projekt 106

projekt 107