XV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 30.10.2019 r. materiały

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 30 października 2019r. /środa/ o godz. 1500

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Przyjęcie protokołów z XII, XIII oraz XIV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

3. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 

2) w sprawie:uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju,

3) w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego,

4) w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

5) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

6) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój  na lata 2019-2027.

5. Podjęcie uchwał na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

1) w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rabka – Zdrój,

2) w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

7. Interpelacje i wnioski radnych.            

8. Zamknięcie sesji.

projekt 80

projekt 81

projekt 82

projekt 83

projekt 84

projekt 85

projekt 86

projekt 87