Materiały na III Sesję Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 28.12.2018 r.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,że 28 grudnia 2018r. /piątek/ o godz. 1500w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

 Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie III sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Przyjęcie protokołu z II sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

3. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)   w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019,

2)   w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

3)   w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

4)   w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,

5)   w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

6)   w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

7)   w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

8)   w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,

9)   w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2018-2027,

10) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

11) w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2019 – 2027,

12) sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.

5. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

6. Wnioski i zapytania radnych.            

7. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza                       

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju                  

 /-/ mgr Józef Michał Skowron

3 III Porządek Obrad – 2018… by on Scribd

projekt 80 by on Scribd

projekt 81 by on Scribd

projekt 82 by on Scribd

projekt 83 by on Scribd

projekt 84 by on Scribd

projekt 85 by on Scribd

projekt 86 by on Scribd

projekt 87 by on Scribd

projekt 88 by on Scribd

projekt 89 by on Scribd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 4 =

Solve : *
13 × 28 =