Klub Radnych „Nasze Miasto” nie udzielił absolutorium dla Burmistrz Ewy Przybyło z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Klub Radnych „Nasze Miasto” nie udzielił absolutorium dla Burmistrz Ewy Przybyło z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Istotą udzielenia absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przez burmistrza gospodarki finansowej w gminie oraz czy burmistrz dobrze i gospodarnie zarządzała finansami w 2017 r.

Według naszej oceny o braku takich zastrzeżeń nie może być mowy.

Głównymi zarzutami, które wyraźnie pokazują, że udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rabki-Zdroju nie było wskazane są:

  1. Ciągłe zadłużanie się.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki  w roku 2017 na kwotę 6 003 030,81 zł. Na koniec roku 2017 zadłużenie wyniosło 24 243 888,83 zł.  Obsługa długu kosztowała nas 600 000,00 zł. W 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 3 458 160,00 zł, (13 kredytów i pożyczek).

  1. Niegospodarność.

Wypłacenie w 2017 r. z budżetu gminy kwoty 610 540,60 zł kosztów i odsetek, ponad wynegocjowaną kwotę w wysokości 1 751 524,85 zł, w związku z zawarciem ugody pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a firmą PARK M.  Ugoda została zawarta z wyraźnym przewlekaniem sprawy, co doprowadziło do powstania gigantycznych odsetek.

  1. Wymierzenie w 2017 r. Burmistrzowi Rabki – Zdroju kary pieniężnej w wysokości 20 000,00 zł, za niedotrzymanie terminów realizacji zadań nałożonych na lata 2013-2015 w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego w roku 2013. Kara została zapłacona z budżetu gminy.
  2. Skazanie, w dniu 14.11.2017 r., Burmistrz Rabki – Zdroju – Ewy Przybyło, prawomocnym wyrokiem karnym jako winnej umyślnego przekroczenia uprawnieńpoprzez niedopełnienie obowiązków służbowych tj. o czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego, co dla nas mieszkańców wiąże się to dodatkowo z utrata publicznych pieniędzy na prawników, delegacje i inne koszty procesowe.
  3. Brak jasnego i zdecydowanego działania w celu poprawy najpilniejszych potrzeb gminy. Był to kolejny rok braku realizacji oraz zaniechania korzystania ze znacznych dotacji i innych środków zewnętrznych na gospodarkę wodno – kanalizacyjną.
  4. Zła, nieprzemyślana polityka śmieciowa, co skutkowało i będzie zapewne skutkować kolejnymi podwyżkami cen za śmieci. W okresie niecałego 1,5 roku cena została podniesiona z 7 zł do 11,50 tj. 65%. Brak sensownego i ekonomicznego wykorzystania majątku sortowni do zadań gminnych, przez co następuje dalsza utrata środków budżetowych.
  5. Wydatkowanie pieniędzy na kolejne projekty, które nie były realizowane.
  6. Brak planu i przygotowania kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych, nieprzygotowane inwestycje do realizacji, co wiązało się z utratą dotacji Wojewody oraz niegospodarnym wydatkowaniem środków z budżetu.
  7. Zła sytuacja szpitala – zadłużenie ponad 4 mln złotych, bez jakiegokolwiek planu poprawy jego kondycji finansowej. Brak wpisania do podstawowego systemu świadczeń opieki zdrowotnej tzw. Sieci Szpitali.

Poniżej przedstawiamy rozbudowana opinię przedstawiona na XLIII sesji absolutoryjnej.

 

Opinia w Sprawie Uchwały o Absolutorium Za 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − 11 =

Solve : *
20 − 13 =