Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektora w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju

Data ogłoszenia   2017-05-11
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   W toku

Burmistrz Rabki- Zdroju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora

 w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i  Infrastruktury

Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

  1. 1.     Wymagania niezbędne :

1)   posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) wykształcenie wyższe w specjalności związanej z gospodarką przestrzenną, architektura lub architektura krajobrazu – w przypadku architektury krajobrazu konieczne studia podyplomowe na kierunku gospodarka przestrzenna,

3) minimum udokumentowane trzy lata pracy w jednostkach administracji samorządowej na stanowisku związanym z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7) nieposzlakowana opinia.

 

  1. 2.     Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi systemów informacji geograficznej – GIS,

2) Znajomość przepisów z zakresu:

– Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– Ustawy Prawo budowlane,

– Kodeks postępowania administracyjnego,

– Ustawy o samorządzie gminnym,

– Ustawy o ochronie danych osobowych,

– Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

3) umiejętność organizacji pracy własnej i współdziałania w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań dotyczących spraw wniesionych przez osoby fizyczne i prawne w zakresie:

  • ustalania warunków zabudowy,
  • ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • obliczania należnych opłat skarbowych i administracyjnych,
  • wydawania zaświadczeń,
  • odszukiwanie dokumentów archiwalnych,

2) udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw,

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie procedur dotyczących prac planistycznych,

4) udział w przygotowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)  prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,

7)  sporządzanie rocznych zestawień wydanych decyzji administracyjnych,

8)  sporządzanie projektów opinii dotyczących podziału nieruchomości,

9)  współtworzenie Gminnej bazy systemów informacji geograficznej – GIS.

10) aktualizacja informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń UM.

 

4. Warunki pracy na stanowisku

1)      zatrudnienie w wymiarze czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy,

2)      praca siedząca z użyciem komputera, w budynku Urzędu Miejskiego,

3)      kontakt z interesentami, instytucjami, podmiotami, organami,

4)      wynagrodzenie miesięczne zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

 

5. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym  opublikowane ogłoszenie  wynosił powyżej  6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i życiorys ( CV) –  proszę o podanie telefonu kontaktowego,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,

4) kopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na danym stanowisku,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 922 ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. z 2016r. poz. 902)”.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów :

1)     Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju   34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 ( pok. Nr 1 – Sekretariat)  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko – podinspektora w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury  – w terminie  do  dnia   25 maja 2017r.  

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     8. Informacje dodatkowe :

1) Brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i CV, kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru, tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4) Wybrany kandydat zatrudniony zostanie na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze czasu pracy- pełny wymiar czasu pracy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru,

5) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902).

 

Rabka-Zdrój, dnia  11 maja 2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 − two =

Solve : *
12 ⁄ 6 =